Vår politik | Sverigedemokraterna i Skövde
Välkommen till SD Skövde

Vår politik

Ansvarsfull invandringspolitik

Mindre splittring – mer gemenskap

Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet.

Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige.

Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem.

Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

 

Krafttag mot brottsligheten

Straffa brottslingar och värna brottsoffer

Sverigedemokraterna är ett trygghetsparti. Man ska kunna känna sig trygg i arbetslivet, trygg i skolan och trygg när man blir gammal. Men det allra viktigaste är kanske den fysiska tryggheten. Man ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brottslighet vare sig hemma eller i offentliga miljöer.

När brott ändå sker ska man kan kunna lita på att samhället gör sitt jobb. Att polisen finns till hands och löser brottet. Att myndigheterna finns till hands för att erbjuda brottsoffer stöd och hjälp. Att domstolen ger brottslingen ett rimligt straff, utdömer ett rimligt skadestånd och därmed också ger brottsoffret upprättelse. Vi konstaterar att det krävs åtgärder på alla plan för att uppnå detta.

Sverigedemokraterna vill ta krafttag mot brottsligheten. Vi vill kraftigt skärpa straffen för grov och upprepad brottslighet. Det ska inte löna sig att begå brott i Sverige och högre skadestånd bör utdömas till brottsutsatta. Vi vill lagstifta om nya möjligheter för att komma åt den växande organiserade brottsligheten. För att råda bot på den utbredda ineffektiviteten inom Polisen vill vi satsa pengar på en effektivitetsreform som ska möjliggöra att poliserna kan göra det de är bäst på – bekämpa brottslighet. Pappersarbete och andra sysslor som ligger långt ifrån kärnverksamheten bör i ökad utsträckning ligga på civil personal.

 

Partiet för en värdig ålderdom

Respekt för erfarenhet och sänkt pensionsskatt

Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på många plan. Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.

Andra är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet. Ett av de största problemen idag är att många äldre inom äldreomsorgen är undernärda. För att öka matlusten måste man ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att förbättra livskvaliteten. Det ska vara en rättighet för äldre att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta vakuumförpackad mat som transporterats i lastbilar genom hela landet.

Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit. Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna genom att höja garantipensionerna samt sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.

 

EU-politik

Sverigedemokraterna arbetar för att det svenska folket ska bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi tänker stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från ett mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Det EU-medlemskap som svenska folket tog ställning till 1994 är inte det EU vi har idag. Vi vill att svenska folket ska få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

 • En folkomröstning om EU-medlemskapet
 • Nej till Turkiet i EU
 • Fortsatt nej till EMU
 • Ett återupprättat gränsskydd genom omförhandling av Schengen-avtalet

 

Försvarspolitik

Sverigedemokraterna menar att det är statens kärnuppgift att värna vår frihet och att hävda vår territoriella integritet och vi anslår därför kraftigt ökade medel till Försvarsmakten med målsättningen att nå en nivå av 2,5 % av BNP. Sveriges försvarspolitik ska fokusera på försvaret av Sverige. Genom att stärka vårt eget försvar, genom att fullt ut verka för ett nordiskt försvarssamarbete och genom partnerskapet för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar.

När Sverige återfått ett existensförsvar är det rimligt att Sverige åter bidrar med militärt bistånd i fredsskapande och fredsbevarande insatser med FN-mandat bakom. Det är en balanserad inställning långt från både isolationism och förlorad självständighet.

 • Stegvis höja anslagen till försvaret – rejält
 • Minskat fokus på internationella insatser
 • Återupprättad försvarsförmåga: Hela Sverige ska försvaras
 • Återinförd värnplikt
 • Trygga framtiden för svensk vapenindustri

 

Sjukvårdspolitik

Vi tänker se till att var och en har tillgång till sjukvård i världsklass oavsett var i landet man bor. Därför behöver vi anställa betydligt fler händer i vården. Vi behöver också skjuta till medel för att åtgärda bristen på vårdplatser. Vi tycker det är skamligt att människor i vårt land – inte minst pensionärer – ofta väljer bort att hämta ut mediciner på grund av att det är för dyrt. Därför tänker vi åtgärda det.

 • Rätt till heltid för personal inom offentlig sektor – Fler händer i vården
 • Stärkt högkostnadsskydd för vård och mediciner
 • Ingen patientavgift för personer över 85 år
 • Riktade statliga anslag för att åtgärda bristen på vårdplatser

 

Skolpolitik

Undersökningar visar att svensk skola blir allt sämre. Borgerliga och socialdemokratiska regeringar har betraktat den som en experimentverkstad och låtit en ansvarslös invandringspolitik äta upp resurserna. Vi tänker skifta fokus mot ordning och kunskap. Vi tänker se till att skolan blir likvärdig oavsett var i landet man bor.

 • Ökad satsning på kunskaper i svenska språket
 • Handlingsplan för ordning, reda och studiero i klassrummen
 • Höja lärarnas befogenheter och yrkesstatus
 • Återförstatligande och skärpta krav på friskolor

Arbetsmarknadspolitik

Det är en fråga om anständighet och den enskildes självständighet att det ska gå att leva på sin lön. Därför tror vi på att när det är ekonomiskt ansvarsfullt bör skatten sänkas för vanligt folk. Vi behöver reformera Lagen om anställningsskydd. Unga människor behöver ofta framförallt få in en fot på arbetsmarknaden, medan anställningstrygghet och villkor blir viktigare ju äldre man blir. För den som blir arbetslös behövs en trygg omställningsförsäkring. I Sverige ska svenska regler gälla – även för arbetare från inom den Europeiska unionen. Vi vill föra en pragmatisk arbetsmarknadspolitik med fokus på rationalitet och effektivitet – utan ideologiska skygglappar.

 • Ja till jobbskatteavdrag – när ekonomin tillåter
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag
 • En ny anställningsform: Lärlingsanställningar för unga
 • Stärkt a-kassa så att fler får ut 80 % och förlängd tid för deltidsanställda
 • Krafttag mot den obalanserade konkurrensen inom åkerinäringen